Så snæver er pladsen i dag, når to lastbiler passerer hinanden på Højskolevej i Sundbylille.

Så snæver er pladsen i dag, når to lastbiler passerer hinanden på Højskolevej i Sundbylille.

Beboerne i Sundbylille kæmper mod trafikbelastning

To kommende grusgrave ved Sundbylille får beboerne til at frygte, at tunge lastbiler fremover vil køre igennem byen til gene for landsbyens beboerne og til fare de bløde trafikanter

Af
Anne Lønstrup

Frederikssund Det er ikke de kæmpestore huller i landskabet, som råstofudvindingen vil efterlade, når den engang om mange år er afsluttet, der bekymrer naboerne. Jorden skal nok gro til med grønt igen.

Det er de ti år eller højst sandsynligt mere med gener i form af tunge, daglige lastbiltransporter til og fra graveområderne, der får dybe panderynker frem hos beboerne i Sundbylille mellem Frederikssund og Slangerup.

De har derfor organiseret sig i forskellige grupper, som gør, hvad de kan for at påvirke Frederikssund Kommune, Region Hovedstaden og Vejdirektoratet i forhold til at skabe de bedst tænkelige forhold omkring udgravningerne.

Direkte udkørsler

En af grupperne ser på trafikken. Den er nemlig allerede et problem i Sundbylille, hvor flere og flere bilister skyder genvej ved at køre ad Højskolevej og Sundbylillevej for at undgå den stærkt befærdede J. F. Willumsens Vej. Byen har i dag ingen chikaner, indsnævringer af kørebanen eller andet, der kan sætte farten ned. Og hastighedsbegrænsningen på Højskolevej og Sundbylillevej er 80 km/t.

Den kommende etablering af foreløbig to grusgrave med til- og frakørsel af tungt lastede vogne vil kun forstærke trafikproblemerne ikke mindst for skolesøgende børn og andre bløde trafikanter. Derfor foreslår Trafikgruppen, at der etableres udkørsler direkte fra grusgravene. Sådan at den tunge trafik ledes direkte ud på henholdsvis Hørup Skovvej og rundkørslen ved Ågade i stedet for at køre af Højskolevej og Sundbylillevej, som er så smalle, at to lastbiler ikke kan passere hinanden.

Alternativt foreslås det, at Højskolevej udvides, forsynes med en separat cykelsti, samt at hastighedsbegrænsningen nedsættes til 50 km/t. Og for den vestlige grusgrav lyder det alternative forslag, at trafikken ledes bagom ejendommen Sundbylillevej 31 og ud på Sundbylillevej så tæt på Frederikssund som muligt.

Trafiktælling først

Naboerne har oplistet en række ganske detaljerede forslag for at håndtere trafikken fra grusgravene bedst muligt i forhold til byens liv.

”Vi undgår ikke grusgravene, men vi kan arbejde for, at trafikløsningerne bliver bedst mulige, for det er noget af et overgreb på en landsby, når der skal være 40-80 daglige lastbil-transporter ind og ud omkring den,” siger Keld Johansen fra trafikgruppen.

Trafikgruppen har været i dialog med kommunen i de seneste måneder. Gruppen sendte i sommer deres forslag til trafikhåndtering til formændene for Plan- og Miljøudvalget og Teknisk udvalg samt til to embedsmænd i kommunens afdeling for Vej og Trafik.

”Vi sendte vores detaljerede forslag til kommunen 3. juni, og vi har siden været i mundtlig dialog, men noget egentligt svar har vi ikke fået. Kommunen har sagt, at den gerne ville gennemføre en trafiktælling efter etableringen af den nye bro, før den ville melde tilbage,” siger Kim Kragh, der også er medlem af Trafikgruppen.

Ønsker læbælter plantet nu

Trafikgruppen ønsker også, at der hurtigst muligt plantes læbælter omkring de kommende udgravninger.

”Jo mere rettidig omhu, jo bedre. Vi ved, at der primært vil blive gravet sand i Sundbylille, og vi ved erfaringsmæssigt, at sandet har en tendens til at fyge, derfor ønsker vi, at læhegnene bliver plantet allerede nu,” siger Kim Kragh.

"Der findes mange former for hurtigt voksende beplantning, og da det typisk tager lang tid at få en gravetilladelse fra Regionens side, kan tiden bruges på at stille krav om etablering af læhegn, så det har en vis højde, når gravetilladelsen gives,” fortsætter Kim Kragh.

Endelig modsætter trafikgruppen sig, at de lokale grusgravninger benyttes som handelsplads, hvortil sten og grus køres for at blive blandet med sand på stedet.

”Hvis der etableres handelsplads i grusgravene, forventer vi, at trafikproblemet bliver endnu værre, fordi det vil give ekstra kørsel fra private og småentreprenører, samtidig med aktiviteterne erfaringsmæssigt fortsætter langt udover 10 år,” siger Kim Kragh.

Trafikgruppen har opfordret til et møde mellem Frederikssund kommune, Vejdirektoratet og Trafikgruppen, så de forskellige interessenter i fællesskab kan finde frem til den bedste løsning.

”Forhåbningen er, at kommunen vil lytte til vores forslag. Det burde være i kommunens klare interesse at få etableret nogle sikre trafikløsninger i forbindelse med udgravningerne,” siger Keld Johansen.

To vinkler på sagen

Afdelingsleder for Vej og Trafik, Henriette Andersen, bekræfter, at kommunen har modtaget trafikgruppens forslag, og at man har afventet en trafiktælling af antal køretøjer samt hastigheder gennem byen.

”Vi har afventet en trafiktælling, som nu er i hus. Jeg kan også sige, at vi helt klart vil bruge trafikgruppens oplæg med forslag til håndtering af trafikken i den videre sagsbehandling. De har lavet en flot gennemgang af, hvad der kan gøres, og den vil vi kigge nærmere på,” siger Henriette Andersen og tilføjer:

”Men der er også økonomi i det her, og projektet skal endeligt godkendes ved Teknisk Udvalg. Der er to vinkler på det her. Planen skal både adressere trafikken til og fra de kommende grusgrave, og den skal også forholde sig til, at Sundbylille igennem mange år har været generet af gennemkørende trafik.”

Hvad der konkret skal gøres for at mindske de trafikale gener, kan Henriette Andersen ikke løfte sløret for endnu.

”Vi vil have en indstilling klar i starten af det nye år. Inden da vil vi indbyde borgerne til et lokalt møde, hvor vi drøfter sagen på ny,” siger hun.

Publiceret 09 November 2019 00:00