Foto: Michael Wulff

DEBAT: Kommunens gale streger!

Torben Due, Ventevej 1, 4050 Skibby

debat Få nu de gummestøvler på og kom ud og se hvordan landet egentlig ligger!

Jeg vil med glæde vise både politikere og embedsmænd rundt på de arealer, som er udpeget til at indgå i Grønt Danmarkskort i Frederikssund kommune.

Omfanget af udpegningerne og argumentationen for disse bærer præg af, at planlæggerne ikke har været i felten for at for at se på arealerne og det reelle naturpotentiale. Det virker som om man alene har baseret udpegningerne på kilder, som ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Det har afstedkommet alt for mange kommunale gale streger i forslaget til Grønt Danmarkskort – Det er en ommer!

Forslaget til udpegningerne indeholder tillige mange private arealer, hvor en stor del er højtbeliggende landbrugsjorde, som i dag dyrkes med højværdiafgrøder. For mit eget vedkommende er der udpeget 45 ha, svarende til 50 % af min jord, alle jorde dyrkes. Det giver ingen mening at udpege disse lerholdige marker.

Som lodsejer oplever jeg og andre det som en krænkelse af den private ejendomsret, når vi pludselig oplever at store dele af vores ejendomme er underlagt en arealreservation uden at vi er informeret herom eller har været involveret i planlægningen – det giver naturligvis modvilje. Engagement og opbakning kan I få ved at planlægge sammen med os, I kan tilmed drage fordel af, at vi kender historikken, jorden og naturen omkring vores ejendomme.

Når der ligger arealreservationer til naturformål, hvor det er forventeligt at jorden på sigt tages ud af produktion, har det konsekvenser for lodsejerne fra den dag, udpegningen finder sted. Hvem vil købe en ejendom som har restriktioner i vente? Jorden og ejendommen bliver fra dag 1 mindre attraktiv for en potentiel køber - jorden falder i værdi og grundlaget for belåning vil falde.

Derfor er det fuldstændigt uacceptabelt at man i Frederikssund kommune tillader at skrivebordplanlægning, som ikke er tilstrækkelig faglig funderet, trækker værdierne ud af jorden.

Samfundsøkonomisk kan det heller ikke være en gevinst at udpege arealer til fremtidige naturformål, hvis naturpotentialet på arealerne, som udgangspunkt er ringe – tag dog afsæt i de eksisterede værdifulde naturarealer og sæt ressourcer af til pleje og udvikling af dem – det giver mening!

Planlæggere og politikere – inden I tegner stregerne på private arealer bør I derfor stille jer selv disse spørgsmål: Hvor er naturpotentialet størst? Hvordan lægger vi en projektplan, hvor lodsejerinddragelse og frivillighed er et kardinalpunkt? Og hvad har det af konsekvens for lodsejerne?

Jeg håber, at politikerne lytter til de 118 høringssvar som er indsendt i høringsperioden.

Publiceret 25 November 2019 10:10