DEBAT Budgettale: "Det har været svært!"

Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti

“Jeg vil starte med at sige stor tak til alle de borgere og medarbejdere, der har skrevet og indsendt de mange høringsvar, som alle er læst, og som har været med til at bane vejen for budget 2020.

Høringssvarene har i år været meget koncentrerede om specifikke områder. Og, jeg var lige ved at sige, heldigvis for det, for det viser med al tydelighed, at den måde, vi har fremlagt høringsmaterialet i år, er mere hensigtmæssig, end det vi gjorde sidste år.

Ligeledes stor tak til administrationen for det kæmpe arbejde og den altid hurtige besvarelse på diverse spørgsmål, vi måtte komme med.

Den sidste tak skal lyde til alle gruppeformændene. Det er kun anden gang, jeg er med til budgetforhandlingerne, men det er dejligt at opleve, at selv om det indimellem er svære beslutninger, vi skal tage, og selv om vi absolut ikke er enige hele vejen, så foregår forhandlingerne i en god tone.

Det er med til, at vi kan nå til enighed, selv om vi alle må sluge nogle kameler.

Lige som i det daglige arbejde er alle områder i en budgetproces vigtige. Så det handler meget om prioriteringer. Så selv om Dansk Folkepartis største fokus har været på ældreområdet, betyder det ikke, at vi ikke har haft prioriteringer på andre områder også.Jeg synes, det har været svært i år. Meget svært.

Værdighedsmidlerne, som indtil nu har været puljemidler, dvs penge vi får til et fastlagt formål, de ophører som pulje pr 1/januar 2020.

Fremover får vi pengene i bloktilskuddet, og de integreres i vores driftbudget.Da vi sidste år forhandlede budget 2019 på plads, var et af elementerne en besparelse på 4 mio på værdighedspuljen - med virkning fra 1/januar 2020. Dvs på lige fod med budget 2020.

Vi har brugt mange velfærdsudvalgsmøder her i 2019 til at diskutere og prioritere, hvor vi skulle spare de 4 mio. ud af alle de gode tiltag, som værdighedspuljen gav os mulighed for. Rent faktisk blev vi først enige - og de resterende 5,26 mio til værdighedspuljen faldt først på plads ved vores septembermøde.

Og det var ca på det tidspunkt, hvor dette års budgetarbejde gik i gang.

Et af elementerne i budgetmaterialet, eller høringsmaterialet i år, var yderligere en besparelse på værdighedspuljen på 3 mio kr.

Så det store arbejde vi i Velfærdsudvalget havde brugt så meget krudt og så mange kræfter på for at prioritere og blive enige om, blev med et skudt til hjørne. Det var ret frustrerende.

Så skulle vi til at genåbne de områder, som vi i udvalget havde prioriteret, som det vi mente var vigtigt at videreføre. Og fjerne yderligere.

Det lykkedes dog at beholde 1.650 mio af de foreslåede sparede 3 mio kr.Byrådet er blevet enige om at fastholde:De forebyggende aktivitetestilbud - 4 pædagoger - på vores plejecentre.

Demenskonsulenten, der hjælper og støtter borgere med demens og ikke mindst deres pårørende til at kunne fastholde livskvaliteten i et liv med demens.

De palliative sygeplejersker, der hjælper og støtter en borger og dennes pårørende, når en borger ønsker at dø hjemme i eget hjem.

Velfærdsteknologikonsulenten, der støtter og vejleder i et forløb hvor velfærdsteknologiske hjælpemidler kan øge livskvaliteten.

Mulighed for frikøb til uddannelse.

Gratis kørsel til genoptræning.

Alle vigtige områder som giver værdi for den enkelte borger i forskellige livssituationer.

For nogle år siden indførte vi i Frederikssund Kommune den såkaldte klippekortsordning. En pulje der blev afsat ved Finanslovsaftalen 2015. En halv time hver uge som beboere på vores plejecentre kunne visiteres til og bruge til et frirum, som de selv bestemte sammen med en medarbejder. Mange af vores beboere har gjort brug af denne mulighed. Størstedelen har haft glæde af den ved frisørbesøg eller en tur i byen for at handle. Andre har gjort brug af ordningen ved lægebesøg o lgn. Denne ordning bortfalder med budget 2020.

Vores håb er dog, at beboerne fortsat kan komme til frisør og en tur i byen med støtte fra f.eks vores engagerede frivillige.

Når alt dette er sagt, så er det vigtigt at nævne, at ældreområdet til næste år yderligere tilføres 25,5 mio kr. Vi bliver flere og flere ældre borgere. Og flere af os lever længere, hvilket er dejlig positivt.

Det betyder så samtidig også, at der er flere af os, der på et tidspunkt har brug for støtte til bl.a. personlig pleje og sygepleje. Så for at vi kan fastholde vores serviceniveau, tilføres de 25,5 mio kr. i 2020. Det samme sker ligeledes de kommende 3 år, således at ældreområdet i budgetperioden tilføres 104,4 mio kr.

Et andet vigtigt område for Dansk Folkeparti har været daghjemmene.

Både at bevare placeringen af daghjemmene på Østergården, men også de 6 daghjemspladser der var foreslået nedlagt.

Det er et vigtigt frirum for vores borgere, der har brug for at komme ud blandt andre. Det handler om tryghed og om at være social, uanset om det drejer sig om at synge sammen, træne sammen, høre musik sammen, spille kort, male eller alt muligt andet.

Vores demensdaghjem er i dag placeret i mindre enheder, men i trygge rammer.

Det er super vigtigt for brugerne. Og det er vi glade for bibeholdes.

Et tiltag som Dansk Folkeparti ser frem til at arbejde med er, at vi kan få afdækket muligheden for at få etableret et internt vikarkorps til vores ældreområde.

Et internt vikarkorps vil medføre kendte ansigter for vores borgere og kendte arbejdsområder for vikarerne. Og mulighed for mere fleksibilitet. Igen handler det om tryghed.

Som jeg startede med at sige, er alle områder vigtige. Dog vil jeg gerne fremhæve et andet område - daginstitutionsområdet.

Det er lykkedes byrådet at blive enige om at bygge videre på den positive tilfredshed, der er blandt forældrene i forhold til deres børns dagligdag.

Hele 89% er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud.

Vi er blevet enige om at styrke normeringen på 0-6 årsområdet, så der i gennemsnit vil være 3 vuggestuebørn pr voksen og 6 børnehavebørn pr voksen. Allerede i løbet af 2020. Det er et meget positivt løft til stor gavn for både vores børn men også vores medarbejdere.

For Dansk Folkeparti er det ligeledes vigtigt at fremhæve, at vi er glade for, at netop forslaget omkring lukning af Tumlebo ikke blev en realitet. Tumlebo er en velfungerende lille børnehave. Og for os er det vigtigt, at der både er tilbud om de store enheder men også de små enheder.

Børn er ikke ens, så det skal tilbuddene heller ikke være.

Noget Dansk Folkeparti ser frem til er vores kommende prioriteringer af hvilke anlæg vi skal igangsætte. Vores gode økonomi gør det muligt for os at begynde at genprioritere de projekter, der for et par år siden blev sat i bero. Prioritere på lige fod med andre nye projekter. Det bliver spændende, og det ser vi frem til.

Som sagt handler et budget for os alle om prioriteringer, og vi kan ikke få alt det, vi gerne vil, men vi er landet på et fornuftigt budget for 2020, og alle 7 partier er med.

Publiceret 10 November 2019 00:00