DEBAT: Tilbage ved det normale med Budget 2020

Af
Ole Søbæk

byrådsmedlem

gruppeformand

C

Budget 2020 er i hus efter et vanskeligt forløb. Ikke vanskeligt fordi vi kiggede ind i nødvendigheden af budgetforbedringer. At håndtere budgetforbedringer kræver nemlig kun politisk mod til at stå på mål for, at noget er vigtigere end andet. Men vanskeligt fordi forudsætningerne for budgettet ændrede sig langt ind i forhandlingsforløbet. Og det er bare sværere at ramme skiven, når den hele tiden flytter sig.

Årsagen til den dynamiske proces er både folketingsvalget, der udskød kommuneaftalen, men også den faseopdelte budgetproces, hvor den løbende forhandling med landets øvrige kommuner, skaber usikkerhed om hvilke rammer vi som kommune kan budgetlægge indenfor. Jeg vil i den sammenhæng takke resten af landets kommuner for at udvise så stor tilbageholdenhed, at vi her i Frederikssund kan tillade os at hæve forbruget markant.

Vi er således tilbage ved det normale. På mange måder. For udover at øge det offentlige forbrug, er budget 2020 også det første budget, hvor vi ikke længere har behov for at styrke likviditeten efter den store opbremsning byrådet foretog i december 2017, som følge af, at forhandlingerne omkring Vinge Centrum måtte afbrydes, og kontrakten ophæves. Opbremsningen betød bl.a., men heldigvis kortvarigt, markant forringet uddannelsesaktivitet for medarbejderne, og at vi vendte det blinde øje til almindelig vedligehold af vores bygninger. Vi fortsatte på det tidspunkt kun de anlægsprojekter, der allerede var indgået kontrakter på, og satte alle øvrige projekter på pause uanset hvilket postnummer de lå i, eller de sympatier, de enkelte partier måtte have for de respektive projekter, med det gensidige løfte, at tage en samlet drøftelse af anlæg, når likviditeten var genoprettet. Det er den nu, og lad mig endnu engang slå fast, at Vinge i meget begrænset omfang har haft betydning for vores borgernære velfærd og drift, men har haft stor betydning for tilliden, det politiske samarbejde og stemningen i organisationen, skabt et efterslæb på anlægssiden og ikke mindst medført en betydelig skattestigning. Tiden læger alle sår, og mon ikke byrådets borgerlige flertal næste år, kan begynde igen at forbedre den private velfærd gennem skattelettelser.

For aftalen mellem regeringen og kommunerne lægger et loft over hvor mange penge vi som kommune må bruge. Den ramme fylder vi så glimrende ud i år samtidig med, at vi forbedrer likviditeten. Vi står derfor nu i den situation, at vi som kommune opkræver flere penge i skat, end vi overhovedet får lov til at bruge. Dette i et budget, der i meget stor udstrækning er blottet for besparelser. Så på trods af borgere og mediers givetvis anden oplevelse, er vi tilbage til det normale.

Og det normale er på mange måder også godt. Særligt, når det normale er udtryk for at gøre det der historisk har vist sig at fungere, det, der er almindelig sund fornuft. Fx er det almindelig sund fornuft at budgettere med en vis forsigtighed. En robusthed der gør, at vi som kommune er i stand til at gennemføre det vi har besluttet og samtidig håndtere uforudsete hændelser. Den forsigtighed har fx ikke kendetegnet budgettet for 2019, og erkendelsen af det ufornuftige heri, er der da også taget højde for med budget 2020. For der er med dette budget tale om en meget stor udvidelse af driftbudgettet til de områder hvor byrådet historisk har kæmpet med at overholde budgetterne.

Uanset serviceniveau, er det utrolig vanskeligt at arbejde strategisk og langsigtet med at udvikle den kommunale service, når der er budgetusikkerhed. Budgetusikkerhed skaber samtidig uhensigtsmæssig adfærd i de enkelte institutioner og enheder, hvor der enten holdes på pengene af forsigtighedshensyn, og vi dermed ikke opnår de politiske målsætninger byrådet har defineret, eller også, at man skynder sig at bruge pengene af frygt for, at byrådet skulle få den gode idé at tage pengene tilbage igen. Så stabilitet og robusthed er afgørende, - også mere afgørende end niveauet.

På voksenhandicapområdet, tilfører vi et i forvejen meget flot serviceniveau yderligere 27,5 mio. Vi styrker en i forvejen god normering, så der er de berømte maksimalt hhv. 3 og 6 børn pr. voksen i vores daginstitutioner, og vi tilfører midler til specialundervisningen, ældre- og sundhedsområdet så vi samlet løfter budgettet til borgernær service med mere end 70 mio. om året. Det er glædeligt, at vi styrker kvaliteten af vores service, og glædeligt, at vi har tilpasset vores budget, til det, der har vist sig at være behovet. Det er samtidig glædeligt, at vi fastholder en pulje på 15 mio. kr. til uforudsete udgifter og at der nu også igen er de nødvendige penge til at investere i vores medarbejderes kompetenceudvikling, og til at vedligeholde vores veje og bygninger. Ja der er meget at glæde sig over.

Tilbage står dog den gensidige aftale om at foretage en samlet drøftelse af de mange anlægsprojekter vi satte på pause i december 2017. En aftale vi konservative står ved, og en drøftelse, som vi konservative med megen energi har forsøgt at undgå at tage hul på i dette budget. Derfor er vi tilfredse med, at vi på anlægssiden først og fremmest prioriterer de små projekter, og de projekter vi under alle omstændigheder skal løse indenfor kort tid. Vi prioriterer at genindføre de normale standarder for vedligehold, genetablerer teknisk udvalgs anlægspulje til de mange små projekter, der har stor effekt, og finder samtidig plads til at prioritere fagligt begavede cykelstiprojekter som stien fra Dalby til rute 53 samt Brobæksgade i Slangerup.

De konservative vil rigtig gerne være med til at sikre bedre cykelstidækning bredt i Frederikssund kommune, og tilgår drøftelsen om hvilke strækninger der står først for, med et fagligt udgangspunkt, og vi må til nok ingens overraskelse melde, at der af faglige årsager stadig står mange andre cykelstiprojekter foran Kulhuscykelstien på vores prioriteringsliste, samtidig med at vi anerkender, at både Venstre og Socialdemokratiet gensidigt har foretaget voldsomme politiske investeringer i ikke at ville lade hinanden løbe med den mærkesag. Det kommer alle andre cyklister så til at bøde for, - men den debat og den prioritering, må de enkelte partier jo så stå på mål for til foråret, når vi skal have den samlede anlægsdebat, hvor jeg allerede nu kan afsløre, at de konservative prioriterer gode fysiske rammer for vores børn og ældre højere end cykelstier.

Vi håber dog ikke at den meget ensidige cykelstidebat gentager sig, når vi fra 2021 har valgt at give støtte til oprettelsen af et egnsteater. Byrådet og måske særligt undertegnede gør jo på dette område i forvejen selv en ihærdig indsats, men det er for de konservative vigtigt, at det kommende egnsteater ikke lever sit helt eget liv, men naturligt bygger videre og ovenpå et samarbejde med JAS, vikingespillene, Slangerupscenen, Ungdomsskolens mangeårige musicaltradition og de mange små og store teaterinitiativer vi allerede har.

På kulturområdet glæder det os også, at vi får igangsat arbejdet med at fremtidssikre Willumsens Museum, men der udestår en større debat om hvilket Willumsens museum byrådet ønsker, samt en heraf følgende drøftelse af formentlig et 2-cifret millionbeløb i Kulhusecykelsti-klassen.

Til langt under det halve kan vi til gengæld forvente at kunne realisere det Juniorsejlsportscenter, som lokale ildsjæle har arbejdet på i årevis, og som altid har nydt helhjertet konservativ opbakning. Vi er en fjordkommune og de konservative ønsker at skabe et levende maritimt miljø, hvor både sejlsporten, rosporten og andre kan udfolde sig i de fantastiske rammer naturen har givet os. For de konservative er det afgørende, at vi både kan benytte os af naturen samtidig med at vi passer på den. Og det gør vi også med dette budget. Politikker og strategier er gratis. Det er handlinger der koster. Og det er derfor godt, at vi med dette budget får afsat midler til klimastrategien, så vi både kan passe på vores natur og at beskytte os mod den, fx når vandet står lige lovlig højt.

For den gamle bro er stadig i fare for at blive oversvømmet. Men så er det jo fantastisk at vi har fået den nye, der jo er en bragende succes alene målt på den forbedrede fremkommelighed på rute 53 og i Frederikssund by i almindelighed. Dette er også til stor gavn for den kollektive trafikbetjening, som vi tilfører yderligere 2,5 mio. kr., og hvor busserne nu ikke længere skal holde i kø, mens frustrerede chauffører ikke kan overholde køreplanen og passagererne ikke kan være sikre på at kunne komme frem i ordentlig tid til arbejde og skole.

Nu burde det være muligt at komme frem inden det ringer ind på Campus, hvor vi med store forventninger ser frem til etableringen af MakerSpace. Med 2,0 mio. til etableringen af et Makerspace fortsætter byrådet den store, kommunale understøttelse af vores lokale uddannelsesmiljø, som de konservative i al beskedenhed og vanlig ubemærkethed lagde sporene for i august 2014, og som har nydt bred opbakning både i byrådet, på Campus, blandt lokale virksomheder og i Frederikssund Erhverv, som vi har meget at takke for, også i denne forbindelse.

Og i forhold til Frederikssund Erhverv kan vi nu alle kigge fremad i stedet for at kigge skævt. For det største konservative politiske resultat i dette budget er, at selvom vi stod alene med ønsket, ja så er der med budgetaftalen skabt ro omkring og tilslutning til Frederikssund Erhvervs fremtidige rolle som leverandør af lokal erhvervsservice og erhvervsfremmeindsats. Som med så meget andet er det sådan, at de konservatives pris for at få noget gennemført er at andre kan tage æren for det. Så jeg kunne ikke drømme om at sige et ord om Frederikssund Erhverv. Dog skal det nævnes, at vi med budgetaftalen bekræfter vores plan om at lade turismeindsatsen overgå til Visit Fjordlandet, - hvor vi så sent som i går holdt endnu et godt møde med borgmestre, kommunaldirektører og udvalgsformænd for Lejre og Roskilde kommuner. Indsatsen er både nu og fremover båret af ambitioner, kvalitet og udvikling.

For hvor ofte vi end står i situationer, hvor en service skal effektiviseres eller måske endda reduceres, er det vigtigt at fastholde, at vi er en udviklingskommune og at vi prioriterer at være det. Det er afgørende vigtigt, at vi – på trods af økonomiske udfordringer – altid sikrer, at vi har de administrative muskler til at udvikle vores kommune og vores service. Der afsættes derfor også budget til at ansætte flere kloge hoveder, der kan hjælpe med opgaver ift. klimastrategien, byggesagsbehandling og til at understøtte den brede ønskeliste til udviklingsprojekter som både byrådet og driftige lokale kræfter løbende ønsker at administrationen arbejder med.

For hold op, hvor de knokler på rådhuset. I budgetprocessen selvfølgeligt særligt direktionen, fagcheferne og økonomiafdelingen, der som altid skal have en stor tak for deres indsats, men også i det daglige og på alle områder, knokler de mange dygtige medarbejdere, som vælgerne sjældent ser, men som borgerne er så dybt afhængige af kan sikre kvalitet, styring og udvikling ved at understøtte både den politiske proces, men mere væsentligt, den løbende udviklingsopgave det er, at sikre service af høj kvalitet i hele organisationen. Den mest afgørende faktor i forhold til at levere borgernær service af høj kvalitet er, ikke nødvendigvis mange, men med nødvendighed dygtige medarbejdere, og her, er også god ledelse og de medarbejdere vælgerne sjældent ser, helt centrale.

Også derfor er de konservative særligt glade ved, at vi i budgetaftalen giver håndslag på aktivt at understøtte projektet ”den attraktive arbejdsplads”, der skal udfoldes i MED-systemet, og som for os at se, skal være rygraden i en indsats, der kan sikre, at vi som kommune samlet set kan tiltrække, udvikle og fastholde dygtige medarbejdere.

Publiceret 06 November 2019 10:16