Da borgmester John Schmidt Andersen (V) satte sin autograf på kontrakten med AP Ejendomme, skrev han samtidig under på udgifter på mindst 1000 millioner kroner mere, end der var bevillinger for. Samtidig risikerede kommunen en regning på op mod 100 millioner kroner, hvis man misligeholdt aftalen.

Da borgmester John Schmidt Andersen (V) satte sin autograf på kontrakten med AP Ejendomme, skrev han samtidig under på udgifter på mindst 1000 millioner kroner mere, end der var bevillinger for. Samtidig risikerede kommunen en regning på op mod 100 millioner kroner, hvis man misligeholdt aftalen.

Professor:

Vinge-underskrift måske strafbar

Underskriften på Vinge-aftalen indeholdt ekstra-udgifter for mindst 100 millioner kroner udover byrådets bevillinger.

Selv om et massivt flertal i byrådet i Frederikssund Kommune har vedtaget at se fremad i stedet for bagud i Vinge-sagen, er det langt fra sikkert, at det bliver tilfældet.

For da borgmester John Schmidt Andersen (V) i juni sidste år underskrev aftalen med AP Pension og MT Højgaard, skrev han samtidig under på at afholde udgifter, der rakte mere end 100 millioner kroner ud over det beløb, byrådet havde givet bevillinger for, da man i april bemyndigede ham til på byrådets vegne at afslutte forhandlingerne.

Det fremgår af det brev advokatvirksomheden Nielsen Nørager fremsendte til de tidligere rådgivere hos Horten og Bendix Consult i begyndelsen af december.

Indholdet af brevet er indtil i sidste uge blevet behandlet fortroligt, men blev i sidste uge offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Ulovligt - og muligvis strafbart

Ikke blot var slutresultatet af kontrakten langt dyrere for Frederikssund Kommune end forudsat, da man indledte forhandlingerne.

Den var ifølge professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing, også efter alt at dømme på den forkerte side af grænsen i forhold til den kommunale styrelseslov, der fastsætter de overordnede rammer for arbejdet i en kommune.

”Der er ingen tvivl om, at det er en overtrædelse af den kommunale styrelseslov. Man må ikke skrive under på noget, der ikke er bevillinger for. Det var blandt andet bevillingsoverskridelserne i sig selv, Brixtofte i sin tid blev straffet for,” siger professoren med henvisning til, at Farums nu afdøde, eks-borgmester Peter Brixtofte, blev idømt to års fængsel i en sag, der dog også omfattede mandatsvig.

Ifølge et svar til Socialdemokratiet i byrådet, var ingen i forvaltningen opmærksom på, at dén kontrakt, John Schmidt Andersen underskrev, var i strid med både byrådets bevilling og lovgivning.

Den eneste i Frederikssund Kommune, der angiveligt havde fuld indsigt i Vinge-projektet, var nemlig teknisk direktør Claus Steen Madsen, der imidlertid forlod Frederikssund Kommune, kort før kontrakten under stor bevågenhed skulle underskrives.

Af svarene fremgår det også, at ingen i forvaltningen - i tillid til de eksterne konsulenter, der havde arbejdet tæt sammen - havde læst det fulde sagskompleks, før underskriften blev sat.

Heller ikke de eksterne konsulenter hos Horten og Bendix Consult råbte imidlertid vagt i gevær.

Derfor var det heller ikke et emne, da en intern Task Force i kommunen i begyndelsen af oktober 2017 gennemgik de mange problemstillinger, der viste at knytte sig til den bindende - men ikke endelige - kontrakt med AP Pension og MT Højgaard.

Tilsyneladende var det først, da Nielsen Nørager blev bedt om at gennemgå sagskomplekset, det gik op for forvaltningen og politikere, hvor galt fat det var med lovligheden af kontrakten på flere punkter.

Og at overtrædelsen af styrelsesloven er alvorlig, er Sten Bønsing ikke i tvivl om:

”Der kan være mange forbehold, for eksempel kvaliteten af rådgivningen, der spiller ind på sagen. Men i sig selv kan det at skrive under på udgifter, der ikke er bevillinger for, være strafbart,” konstaterer han.

Også Nielsen Nørager, der altså blev hyret af Frederikssund Kommune til at skaffe klarhed over problemernes omfang og derpå rydde op, gør det i brevet til de tidligere rådgivere klart, at der er tale om en alvorlig sag.

“Baseret på de reviderede budgetter for projektet - og uden at medregne kommunens forpligtelser til at dække en række ubegrænsede forpligtelser og risici - udgør overskridelsen af bevillingen således mere end kr. 100 mio.” konstaterer Nielsen Nørager, der i brevet beder Horten og Bendix Consult bekræfte, om kommunens efter konsulenternes opfattelse har haft lov til at indgå kontrakten og dermed acceptere bevillingsoverskridelsen samt “den række af betydelige og ubegrænsede forpligtelser og risici, som ikke umiddelbart lader sig kapitalisere, og som kommunen tilsyneladende på nuværende tidspunkt rådgives om at tage ansvaret for,.”

Herpå oplister Nielsen Nørager overfor Bendix Consult og Horten, hvor alvorligt man hos kommunens “oprydningsselskab” opfatter sagen.

Således refererer også de til dommen mod Brixtofte og kommunaldirektøren i Farum, der også blev dømt i sagen.

“Det følger endvidere af Højesterets dom i U 2009.999 H (dom afsagt i Højesteret, red.) og i øvrigt også af U 2005,1405 V, (dom afsagt i Vestre Landsret, red.) at forvaltningen har den direkte pligt til at undersøge, om kommunens dispositioner er i overensstemmelse med gældende ret, og hvis dette ikke er tilfældet, at søge at bringe kommunens praksis i overensstemmelse med gældende ret ved f.eks. at forelægge en indstilling herom til behandling i byrådet.”

Og budskabet fra Nielsen Nørager lader til at være blevet hørt:

Således når forvaltningen i sin interne redegørelse, der blev præsenteret for byrådet i januar og gjort offentligt tilgængelig 22. marts, at det er et væsentligt læringspunkt for kommunen, at “de aftaler, som kommunen indgår, er saglige og lovlige, herunder at der er den fornødne bevillingsmæssige dækning herfor, og at denne vurdering ikke fuldt ud kan delegeres til eksterne rådgivere. Forvaltningen skal således have en vis intern kontrol med indholdet af de aftaler, der indgås mv., uanset at der i et vist omfang er sket delegation til eksterne rådgivere.

Allerede fordi forvaltningen ikke satte sig ind i udkastet til aftalekomplekset, inden dette blev underskrevet, har forvaltningen ikke fuldt ud levet op til sine forpligtelser i denne periode.”

Som konsekvens af formodningen om adskillige lovstridige punkter i kontrakten - og fordi parterne ikke kunne nå til endelig enighed - trådte Frederikssund Kommune 21. december ud af kontrakten og har indvilget i at betale AP Pension en kompensation på fem millioner kroner.

Havde Frederikssund Kommune ikke forsøgt at nå til enighed med AP Pension, kunne prisen for at træde ud af aftalen have været op mod 100 millioner kroner.

Det siger loven

Den kommunale styrelseslov

  • § 40. Stk 2: Stk. 2. Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.
  • § 61. Et kommunalbestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i grov tilsidesættelse af de pligter, som den pågældendes hverv medfører, straffes med bøde. Simpelt uagtsom pligttilsidesættelse straffes dog ikke.

Straffeloven

  • § 157: Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed i tjenestens eller hvervets udførelse eller i overholdelsen af de pligter, som tjenesten eller hvervet medfører, straffes den pågældende med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Uden for foranstående bestemmelse falder hverv, hvis udførelse hviler på offentlige valg.

Publiceret 10 April 2018 12:00