Foto: Danmarks Nationalparker

Foto: Danmarks Nationalparker

Slut med tørke i Klydesøen

Nyt tiltag bremser udtørring af sø på Eskilsø, og sikrer gode forhold for fuglene

ESKILDSØ På den østlige del af Roskilde Fjords største ø, Eskilsø, ligger Klydesøen. Her raster mange forskellige vandfugle – hvis der altså er vand i søen.

Med års mellemrum og især under tørre somre som den i 2018, forsvinder vandet i søen og efterlader et område, der minder mere om en ørken end om en sø.

Nationalpark Skjoldungernes Land søgte derfor om tilladelse til at lukke de grøfter, der normalt afvander søen. Og det gav Frederikssund Kommune, Fredningsnævnet og Kystdirektoratet tilladelse til.

Sø gavner mange fugle

Erik Jensen, som bor på Eskilsø, har udført arbejdet med at lukke grøfterne. Arbejdet er nu afsluttet, og fuglene er derfor fremover sikret en skøn sø at boltre sig i - uanset regnmængden.

Det er først og fremmest ænder, gæs og vadefugle, der får glæde af den mere stabile sø. Det drejer sig om rastende vandfugle som for eksempel grågås, bramgås, blishøne, troldand, krikand, pibeand, gråand og skeand.

Også mange ynglefugle trives omkring søen. I foråret viste fugletællinger, at arter som fx strandskade, rødben, vibe og skeand yngler i umiddelbar tilknytning til Klydesøen.

Netop Klydesøen på Eskilsø blev også genstand for stor ståhej under forårets fugletælling, da ornitologer fra Orbicon observerede seks brushøns og den sjældne blåvinget and - en trækgæst fra Nordamerika, der kun ses med flere års mellemrum herhjemme.

Projektet kom i stand på baggrund af et forslag fra Struckmannfonden, som ejer Eskilsø, og blev finansieret af nationalparken.

Pressemeddelelse

Publiceret 12 September 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!