Visualiseringer: Lone Backs Arkitekter.

Thorstedlund solgt - er det god økonomi?

Jørgen Olsen, Irisvej 35, 4050 Skibby

Jørgen Olsen, Irisvej 35, 4050 Skibby

Som borger kan det være vanskeligt at overskue alle detaljer, finde ‘håret i suppen,’ og jeg afslører nok både naivitet og uvidenhed, med følgende overvejelser.

Thorstedlund solgtes til et ejendomsudviklingsselskab. Salgspris: 41 millioner kr.

Intentionen er at bevare hovedparten af de eksisterende bygninger på Thorstedlund, ændre dem til boliger og derpå bygge boliger på to, tre etager nord og syd for de eksisterende.

Køberen, selskabet Græse Strandvej 22, har skitseret deres planer, og visualiseringen kendetegnes ved legende børn i samdrægtighed med voksne.

Den rene appetitlige idyl.

Frederikssund Kommune købte i 2012 Thorstedlund for kr. 12 millioner. Gik straks i gang med en nødvendig renovering.

Omkostning cirka kr. 22 millioner. Færdig 2014. Samlet pris kr. 34 millioner.

De nyrenoverede kvadratmeter skulle benyttes af Familieafdelingen. De fredelige forhold på Thorstedlund, naturen kunne medvirke til at løsne op for de svære problemer i udsatte familier, være forebyggende med til at nedbringe antallet af meget dyre anbringelser.

Rosværdigt, økonomisk fornuftigt.

Tilmed kunne andre kommuner ‘købe’ sig ind i faciliteterne. Der var ikke et øje tørt ved indvielsen i 2014 og optimismen var helt i top.

Hvor blev de smukke ord ved indvielsen af?

Var det blot et øjebliks eufori, som borgerne betaler? Tragisk er det, at man nu har solgt et enestående rekreativt område og forskertset alle muligheder for at benytte området til noget unikt for alle borgerne i Frederikssund Kommune, og gæster udefra.

Familieafdelingen kan ikke længere være på Thorstedlund, og der bruges kr. 3 millioner på indretning af nye lokaler.

Vi er nu nået op på kr. 37 millioner.

Provenuet ved salg af Thorstedlund er skrumpet ind til sølle kr. 4 millioner.

Og så kommer der vel udgifter til veje, kloak?

Hos naboerne opstod der helt naturligt mange spørgsmål. Disse borgere har købt deres ejendomme i tillid til, at en tidligere vedtagen lokalplan er gældende.

Adgangsforhold til de mange nye boliger?

Hvordan vil den øgede trafikmængde skulle presses ind på veje der i forvejen er normeret til det antal boliger der er pt?

Bliver der opført en ny adgangsvej til de nye boliger, og i givet fald hvor?

I Lokalavisens referat af borgermødet citeres mødedeltager Tina Tving Stauning ang. problemet med adgangsvejen, at Frederikssund Kommune på det tidspunkt, hvor det blev besluttet at sælge Thorstedlund “bare havde travlt med at sælge.”

Hvorfor dette kissejav?

Hastværk er lastværk.

Havde man blot beholdt Thorstedlund, udviklet det til kulturformål, alle forudsætningerne var/er tilstede. Et nyt Lousiana i Frederikssund, med masser af gæster som i Humlebæk.

Et tiltrængt løft af kulturlivet i kommunen, der nok skulle skabe interesse for vor kommune og dermed nye tilflyttere. Langt flere end boligerne på Thorstedlund giver.

Publiceret 01 July 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!