DEBAT: Manglende politisk forståelse for skabelse af velfærd hos potentielle borgmesterkandidater

Michael Tøgersen, byrådsmedlem (V) og formand for Frederikssund Erhverv

Store dele af Frederikssund Kommunes erhvervs-, turisme og uddannelsesindsats skabes via Frederikssund Erhverv (FE). Nogle kommuner har insourcet indsatsen.

Den er outsourcet via FE i vores kommune, således har FE en selvstændig bestyrelse på 11 personer bestående af 2 byrådspolitikere og 9 erhvervsfolk. Frederikssunds model har vist sig meget effektiv og værdiskabende, ellers ville FE bl.a. ikke have ledelsen fra nogle af de største virksomheder i bestyrelsen. Resten af de store virksomheder (230 medlemsvirksomheder) er medlemmer. Erhvervsfolkene prioriterer tid, der giver merværdi for deres virksomhed.

Vi har tradition for, at FE har en 4 årig kontrakt med kommunen. Den nuværende udløber ultimo 2019. Aftalen var, at den skulle genforhandles i 2018, så FE har sikkerhed for den videre drift og kan fastholde medarbejderne. På trods af signifikante resultater indenfor specielt erhvervs- og uddannelsesområdet så er disse aftaler først kommet på plads på byrådsmødet d. 26.06.19 og kun gældende til ultimo 2020 med krav om besparelse på kr. 600.000, fordelt ligeligt mellem erhverv og turisme.

Det har været en lang og hård kamp at komme her til, på trods af at der er sendt adskillige inderlige indtrængende anmodninger fra Frederikssund Kommunes erhvervsliv om at fortsætte med FE-modellen, fordi den kan noget, idet FE befinder sig mellem virksomhed/borger og kommune, ligesom FE er tættere på erhvervslivet, og dermed kan arbejde målrettet for erhvervslivets behov.

Eksempelvis er FE helt konkret årsag til, at flere meget store virksomheder er i kommunen med de deraf afledte arbejdspladser, skatteindtægter samt velfærdsmuligheder. FE kan også hjælpe virksomhederne i dialogen med kommunen. Det ville have forholdt sig anderledes, hvis FE havde været "inde i" kommunen.

Forløbet sender tydelige signaler om, at dele af byrådet ikke vil FE, hvilket efter min bedste overbevisning viser, at visse politikere er tonedøve overfor erhvervslivet samt udviser en mangel på økonomisk forståelse. Hvor tror man kommunens indtægter/skattepengene kommer fra, så vi kan opretholde skoler, daginstitutioner, kultur, veje, ældreomsorg, handicaphjælp, sport, hjælp til udsatte og meget mere? Når 3 ud af 4 potentielle spidskandidater i Socialdemokratiet mener, at ovennævnte kr. 600.000 alene skal tages fra erhvervsindsatsen, så ønsker de at lukke FE, som har en kæmpe andel i, at Frederikssund helt unaturligt i de senere år har vist nogle bemærkelsesværdige erhvervs- og uddannelsesresultater i forhold til andre kommuner i hovedstadsområdet. Man bliver utryg over den manglende indsigt på dette område i vores bystyre.

Publiceret 28 June 2019 10:08

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!