Omkring 40 personer dukkede op til arrangementet på årets næstsidste dag.

Omkring 40 personer dukkede op til arrangementet på årets næstsidste dag. Foto: Privat

DEBAT: Gode grunde til at være imod byggeri

Bo Holmsgaard, formand for Foreningen til bevarelse af de naturmæssige og historiske værdier på toppen ved Kignæsbakken

Foreningen til bevarelse af de naturmæssige og historiske værdier på toppen ved Kignæsbakken holdt i dag et vellykket ”åbent hus” arrangement ved Meransletten for at fortælle om vores arbejde for at undgå byggeri på Solmarken og Trekanten.

Arrangementet var på forhånd annonceret på Facebook, og vi havde – med kort varsel – informeret byrådspolitikere og presse. Det var en flot solskinsdag med en lavtstående sol og kold vind, men ikke desto mindre dukkede mere end 40 interesserede op – heraf 3 byrådsmedlemmer, repræsentanter for lokale foreninger og en masse hunde.

De to nye ejere af grundene mødte også op, hvilket er helt i foreningens ånd – alle er velkomne. Det gav anledning til nogle gode diskussioner, hvor de nye ejere blev udfordret af de fremmødte, og det er tydeligt, at der er stor modstand mod byggeri på bekostning af natur.

For os i foreningen var der ikke noget nyt i det, som ejerne fortalte. Det blev – og har hele tiden været – meget tydeligt, at der er nogle meget modsatrettede holdninger og bevæggrunde. På den ene side nogle ejere, som har købt en grund billigt med hensigt om at tjene så mange penge som muligt, og på den anden side de lokale, der har valgt at bo her eller bare færdes i og værdsætter det helt unikke og truede landskab, som vi ønsker bevare. Det er et landskab, som rummer vigtig kulturarv, og som defineres som afgørende vigtigt at beskytte og bevare som natur.

Foreningen har som en reaktion på kommunens dispensationer indsendt klager til Natur- og Miljøklagenævnet for dispensation for fortidsmindebeskyttelseslinjen (Naturbeskyttelsesloven) og Planklagenævnet for kommunens lemfældige sagsbehandling og dispensationer i modstrid med lokalplanens formål og principper (Planloven). Det samme har den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening samt omkringliggende borgere og grundejerforeninger.

Der arbejdes politisk for at ændre lokalplanen, så natur og fortidsminder kan bevares. Det giver virkelig god mening. Vi vil som forening sammen med alle gode kræfter arbejde på, at et flertal i byrådet beslutter sig for at ændre lokalplanen.

Der er flere gode grunde til, at der ikke bør tillades byggeri i området.

Kulturarven og en rig natur er en af Frederikssund Kommunes allerstørste styrker, når det handler om at tiltrække og fastholde borgere i trivsel. Danmark – og de lokale myndigheder, altså kommunerne – er omfattet af internationalt forpligtende aftaler om at leve op til FN’s verdensmål nr. 15, herunder ”at tage omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelsen af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre udryddelsen af truede arter”. Kommunen har selv i sin Kommuneplan for 2017-29 beskrevet sine miljømål om en storslået natur, og i Plan- og Agenda 21 strategien forud for kommuneplanen beskrives byrådets mål for kommunens natur: ”Værdierne i naturen,

kulturarven og landskabet skal beskyttes og vedligeholdes, da de er store aktiver for kommunen…”, ”Den enkelte biotop, naturområde, mv. skal beskyttes enkeltvis, (..) der lægges særlig vægt på at beskytte helheder og de større, sammenhængende naturområder…”, at ”Bevare og forbedre områder, hvor der er eller kan skabes levesteder og spredningsmuligheder for det vilde plante- og dyreliv og at sikre, at kommunens fortsatte udvikling sker under hensyntagen til beskyttelse og fremme af det naturlige plante- og dyrelivs udviklingsmuligheder…”.

Der er således rigtigt gode grunde til at stoppe op, revurdere og vise handling netop nu!

På baggrund af den store interesse for arrangementet overvejer vi at invitere til flere arrangementer, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål og blive opdateret. Det kunne f.eks. være i form af en månedlig ”Walk-and-Talk”, hvor vi sammen vandrer turen rundt om Solmarken.

Publiceret 03 January 2019 00:00