DEBAT: Vi kan ikke vente med at komme i gang

Tina Tving Stauning, Gruppeformand, Socialdemokratiet

Der er ét område, hvor Frederikssund Kommune kan gøre den absolut største forskel for vores borgere og verden. Det kan vi, når det gælder vores klima og miljø. Socialdemokratiet vil en klimaindsats her og nu. For det første, fordi vi tør gå forrest med store visioner. For det andet, fordi vi kan. Og for det tredje, fordi der er brug for det.

Derfor anbefaler vi blandt andet Frederikssund Byråd:

    At fastsætte en målsætning om 5 % CO2-reduktion pr. år.

    At Frederikssund Kommune indenfor egne rammer er uafhængige af fossile brændstoffer senest år 2030.

    At Borgmesterpagten tiltrædes pr. 1. januar 2019.

    At Byrådet allerede i første kvartal 2019, sammen med borgerne og Klimarådet, konkret drøfter, hvilke tiltag der skal igangsættes allerførst for at nå disse mål.

I Frederikssund Kommune har der været støttet op omkring etablering af diger. Kriseberedskabet er opdateret. Der har været arbejdet med at nedbringe energien i de kommunale bygninger. Der er kommet bedre og flere muligheder for at sorterer affald til genanvendelse. Klimasikringsprojekter omkring regnvand fra oven er etableret. Ja på mange fronter har vi i Frederikssund Kommune rykket på nødvendige klima- og miljøtiltag, men der er lang vej endnu med den grønne omstilling. Det kommunalt nedsatte Klimaråd i Frederikssund Kommune er kommet med flere anbefalinger. Senest har Frederikssund Kommune forpligtet sig til yderligere tiltag ved at underskrive en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være KlimaPlus kommune. Det kræver handling!

Hvis vi skal løse udfordringerne, før det er for sent, er det helt afgørende, at Frederikssund Kommune kommer med i den grønne omstilling, så vi også lokalt kan leve op til FN’s 17 verdensmål for en mere bæredygtig verden.

Derfor har socialdemokratiet fremsat en lang række Grønne miljø- og klimatiltag. Vi kan ikke vente med at komme i gang.

Publiceret 30 November 2018 11:33

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!