De bevaringsværdige rester af det gamle skalleværk syd for Egelunden skal udgøre kernen i et øjensynligt længe ventet og tiltrængt fremstød for turismen i Frederikssund,skriver Ralph Sonne.

De bevaringsværdige rester af det gamle skalleværk syd for Egelunden skal udgøre kernen i et øjensynligt længe ventet og tiltrængt fremstød for turismen i Frederikssund,skriver Ralph Sonne.

DEBAT: Den vilde natur er forudsætningen for jordens overlevelse

Ralph Sonne, cand. scient. i biologi, geografi og geologi. Tulipanvej 8, 3600 Frederikssund

Egentlig burde ejerne af al jord være de oprindelige beboere i form af planter og dyr. Det er bedst for naturen.

Men ligesom oprindelige folkeslag kan planterne og dyrene ikke læse og skrive, og da de ikke kan betale for de jordiske herligheder, har de ikke skøde på noget.

Formelt ejes jorden – landskaberne – derfor af private eller af det offentlige, borgerne i fællesskab. Og dette til trods for at naturgivne landskaber, planter og dyr herskede her på egnen før de mange nuværende skatteborgere.

Og til trods for at de både er tilpassede og forskønner vor fælles natur på bedste vis.

For at bøde bare lidt på denne ulykke har Danmark en ”Lov om Naturbeskyttelse”. Loven er ret lang og slår allerede i formålsparagraffen fast:

§ 1. Loven skal medvirke til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Loven tilsigter særligt

1) at beskytte naturen med dens bestand af vilde dyr og planter samt deres levesteder og de landskabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier,

2) at forbedre, genoprette eller tilvejebringe områder, der er af betydning for vilde dyr og planter og for landskabelige og kulturhistoriske interesser…

I Frederikssund Kommune er Byrådet ansvarlig for at leve op til lovens tanker. Dette ansvar uddelegerer Byrådet til egne udvalg for plan & miljø, park & vej samt en større kommunal forvaltning. Vi må som skatteborgere forvente, at de folkevalgte og de fastansatte i forvaltningen gør deres yderste for, at naturen og vort samliv med denne varetages på bedste måde med fremtiden for øje.

Men der er noget galt her i Frederikssund.

Det kom tydeligt til udtryk ved massakren på de mange skovbevoksninger i 2016-17, hvor det lykkedes at totalrydde selv fredet ellesump, skov på anden ejers matrikel og siden slå rørskov i fuglenes yngletid samt meget andet.

Alt sammen ved en ”fejltagelse”?

Nej, den udryddelse af natur, som jeg har oplevet de 44 år, jeg har boet i byen, er desværre sket fuldt bevidst, nemlig ved at myndigheder vælger ikke at tage ansvar for naturen. Jeg tænker fx på, at meget store naturværdier er gået tabt ved fx grusgravningen omkring Ryegård langs nordsiden af Græse Å, ved bygning af Hospitalet incl. Græse Bakkeby, Sydbyen, de store vejanlæg ved Kronsprinsesse Marys Bro, Idrætsbyen, Vinge m.m..

Og når vi praler af vor natur - ikke grønne plæner men mere ”vild natur” - er den eneste frivillige forøgelse indlemmelsen af Jægerspris Skovdistrikt i Ny Frederikssund Kommune. Grønlien Skov skyldes ikke kommunens indsats for natur og miljø, men var tværtimod et ”nødvendigt onde” betalt af Staten for at sikre rent drikkevand.

Og for at det ikke skal være løgn, forlyder det oven i købet, at byrådet skal tage stilling til, at en gruppe af initiativrige borgere foreslår anlæg af turistfaciliteter ved kysten overfor Kalvøen med indtænkning af det ”prægtige” gamle industriminde, skalleværket, der ligger syd for Egelunden .

Tænk hvor mange kræfter og år det kostede at få den meningsløse skallegravning væk fra fjorden, alt sammen med henblik på at få bevaret noget af den sidste natur i det daværende Frederikssund.

Ude af øje og ude af sind da det meste af fjorden ligger under overfladen.

Det ændrer dog ikke ved, at fjorden og dens omgivelser er vigtige økosystemer beskyttet af Natura 2000 og strandbeskyttelseslinien. En situation der minder påfaldende om, at andre initiativrige borgere ville bebygge Bi-Lidt grunden med kystnære kolossalhuse som symbol på Frederikssunds storhed.

Måske kunne vi få et hus højere end ”Bestseller Tower” i Brande, hvor Byrådet (dog ikke Frederikssunds) netop har anbefalet og sendt det 320 m høje tårn er til høring. Et unikt vartegn, Danmarks højeste hus midt på den flade hedeslette, hvorfra man kan nyde udsigten ind til tårnet. Viser egnens storhed og ikoniske status som handelsmekka i forhold til fordums tider med alheden, dens urfugle og de fattige hedebønder på Blichers tid. Bygget af alle tænkelige materialer fra klodens fjerneste egne. Storslået i forhold til Apples Datacenter i Viborg. Vil tiltrække et betydeligt antal turister og shoppere fra hele verden.

Jeg har været medlem af to frivillige borgergrupper i 2017 og 2018, hvis ialt 9 medlemmer har baggrund indenfor natur og miljø.

Senest i en gruppe nedsat af kommunen den 6. december 2017 på Elværket.

På grund af den trængte situation, naturen befinder sig i, valgte vi at udarbejde et ret omfattende forslag til Byrådet om at rejse en fredningssag for Græse Ådal med tilhørende strandenge samt hospitalets areal, Skovbakke med Danshøj og en stiforbindelse til Slangerup.

Herved kobles Roskilde Fjord til Buresø, Mølleå systemet og Øresund i een sammenhængende naturpark. Endelig en mulighed for at landskaber, planter og dyr kan få det bare lidt bedre, også til glæde for fremtidige medborgere. De 3 sidste medlemmer af grupperne fremsendte 2. udgaven af dette fredningsforslag til Byrådet den 11. oktober 2018.

Det er spændende, hvad vort Byråd beslutter omkring disse lokale rester af natur.

Vil man stadig gå ind for at udrydde mest mulig natur, fordi selve denne udryddelse anses for et uomtvisteligt fremskridt, eller vil man besinde sig, tænke og handle i nye baner ?

Men måske er sådanne tanker og projekter for ydmyge til, at man vil kigge på dem eller lytte til både naturvidenskabens udsagn om naturens tilstand, den sunde fornuft og Henry Thoreaus profetiske udsagn om at ”den vilde natur er forudsætningen for jordens overlevelse”.

Publiceret 16 November 2018 10:37

SENESTE TV