DEBAT:

Vinge sagen

Mogens Rasmussen, Sundparken 7, 3600 Frederikssund

Som næsten indfødt frederikssunder harmes jeg meget over de oplyste ulovligheder og andre mærkelige tiltage vedr. Vinge

Efter artiklen i Lokalavisen er dette jo en meget alvorlig sag, der kræver en særdeles tilbundsgående undersøgelse, og der bør, efter min mening, rejses en sag via en anmeldelse mod det samlede byråd, administrationen og selvfølgelig borgmesteren samt den tidligere tekniske direktør Claus Steen Madsen, der tilsyneladende var den eneste, der var fuldt inde i selve sagens akter og deraf selvfølgelig også må have kendt til, at her var tale om tiltag, der ulovlige.

Selv om vedkommende er fratrådt, bliver han jo ikke straffri, hivs det kan godtgøres, at han var vidende om ulovlighederne.

Og borgmesteren har i den forgangne tid haft meget travlt med at få neddysset sagen. Kun en undersøgelse under strafansvar kan godtgøre, om der er “fejet noget ind under gulvtæppet.”

Borgmesteren kan selvfølgelig ikke vide alt, og derfor må han jo sætte sin lid til sine embedsmænd, der jo netop sidder i deres stillinger for at undersøge lovlighed og grundlag for alle de forskellige fremsatte forslag, herunder også alle de kontraktmæssige forpligtelser, som blev indgået ved borgmesterens underskrift.

At borgmesteren så hemmeligholdt sin viden lige inden kommunalvalget, var jo en politisk finte af stor karat - var der blevet lækket noget, var han jo aldrig blevet genvalgt. Også dette forhold gør, at hans troværdighed kan ligge et meget lille sted.

Alt i alt mener jeg, at fordi byrådet har taget tingenes tilstand til efterretning, er det samlede råd enten ført bag lyset eller har været vidner til et mægtigt “kup.” sket lige for øjnene af dem.

At embedsmændene i kommunen ikke har læst de fulde akter i Vingesagen kan på ingenmåde fritage dem for deres ansvar i sagen. De får løn og er ansat for netop at kunne vejlede, oplyse og være til hjælp, når projekter skal fremmes eller vedtages.

Havde jeg været yngre og ved fuldt helbred, havde jeg ikke tøvet med at samle en flok borgere fra kommunen med det ene formål at foretage en anmeldelse til rette myndighed og hermed påbegynde en sag, så alle de fordækte ting og papirer vedr. Vingeprojektet kan blive endevendt og så ansvaret for dette ulovlige kaos kan få en afslutning.

Og til borgmester John Schmidt Andersen: Du skal ikke arbejde videre med Vingeprojektet oven på alle de “lig,” der er i skabet. Et projekt kan ikke skabes og udføres uden fundamentet er i orden.

Og her er jo tale om, at du ulovligt har disponeret over mere end 10.000 kroner fra hver enkelt indbygger i kommunen. Skamfuldt. Jeg vil også mene, din tid som borgmester er forbi.

Publiceret 17 April 2018 00:00

SENESTE TV

Lad os redde rørskovsfuglene i Græse Ådal

Så er det sket igen: Midt i yngletiden er der høstet tagrør i rørhøgens redeområde i Græse Ådal på trods af, at vi har orienteret kommunen om de ynglende fugle samt udpeget redeområdet.

Chef for Vej og Park Karsten Haslund samt skovfoged i kommunen Troels Karlog har efterfølgende givet udtryk for, at de finder handlingen i orden, hvorfor det er vigtigt og nødvendigt at understrege nedenstående:

Ødelæggelse af redeområder er ulovligt.

Jagt- og vildtforvaltningsloven § 6 fastslår, at ”Fugles reder må ikke forsætligt ødelægges, beskadiges eller fjernes”.

Jeg har af flere omgange henledt kommunens opmærksomhed på de ynglende rørhøge og deres redeområde. Senest på borgervandring i Græse Ådal arrangeret af skovfoged Troels Karlog og projektleder Sigurd Gansted, hvor deltagerne var interesserede borgere samt landmanden, der forvalter områderne, hvor rørhøgen har forsøgt at yngle gennem de seneste 3 år.

Så efterfølgende ødelæggelser i redeområdet er udtryk for forsætlighed.

En væsentlig grund til, at jeg gjorde noget ud af orienteringen til kommunen er, at vi gennemlevede en tilsvarende situation i 2016. Vi havde registreret ynglende rørhøg, men en dag holdt en høstmaskine uhjælpeligt fastkørt i rørskoven. Hvor redeområdet var. Fuglene forsvandt – ingen unger!

Senest i dag har vi set rørhøgaktivitet i området, men om det var stedets fugle, vides ikke. Med held har ungerne været så store, at de har kunnet undslippe fra reden/har reden befundet sig udenfor høstområdet. Men så er det mere held end forstandighed/påpasselighed.

Hvornår høster man rørskov?

Ja – nogen steder gør man det åbenbart i flæng! I forbindelse med klagen over høstaktiviteten fortalte en plejeplanlægger fra Vej og Park i en mail til os i sidste uge, at ”Vej og Park er ikke bekendt med at rørskov skal slås inden 1. marts”. Hvilket er meget uheldigt (sigende?), da det i Bekendtgørelse om Naturbeskyttelsesloven § 32 fastslås, at ”Rørskær i perioden 1. marts – 31. oktober må kun ske med tilladelse fra miljø- og fødevareministeren”.

Chefen for Vej og Park nærer tilsyneladende ikke betænkelighed omkring høsttidspunktet, hvorimod han er meget optaget af afdelingens kortmateriale, der tilsyneladende ikke viser rørskov i området?

Vi, der færdes i området flere gange om ugen ved, at der var tale om rørskov i betydeligt omfang. Og kører man med tonstunge høstmaskiner op til et redeområde, er der i realiteten tale om en ødelæggelse.

Og rørskov eller ej – en rede med ynglende rørhøg er fredet! Forpagteren var orienteret om, at der var ynglende rørhøg i området, og kan han gøre det modsatte gældende, falder det udelukkende tilbage på den kommunale medarbejder, der har kontakten til ham og hans forpagtning.

Uheldigt, at der i kommunen ikke er den tilstrækkelige samlede viden, fornødne koordination samt vilje til en ordentlig fugle- og naturbeskyttelse. Men forhåbentlig kan opgaven løftes i fællesskab fremover.