Det skriver Nørager Nielsen - også - i brevet:

Lokalavisen bringer her uddrag af det brev, Nielsen Nørager på vegne af Frederikssund Kommune i december sendte til de nu tidligere rådgivere Horten og Bendix Consult

“Endvidere har  kommunen, herunder den nye tekniske direktør og  kommunens interne jurist, som overtog  sagsbehandlingen i august 2017, konstateret, at  økonomien i projektet i forhold til det oprindelige budget og den bevilling, som  kommunalbestyrelsen vedtog den 26’ april 2OI7 på kr. 16 mio. over en 8-årig periode, er markant forringet og i et omfang, som kommunen hverken på kort eller langt sigt vil kunne honorere inden for  kommunens budgetter, Dette gælder både, hvis projektet indstilles efter  den igangværende mæglingsperiodes udløb i  begyndelsen af februar  måned 2018, og hvis der  opnås enighed om en  konsolidering af aftalekomplekset,  og projektet gennemføres.”

Økonomi

“Kommunens foreløbige vurdering af økonomien i projektet i henhold til vedhæftede regneark udviser udgifter for kommunen på ca. kr. 118 mio,, samt en række betydelige og ubegrænsede forpligtelser og risici, som ikke umiddelbart lader sig kapitalisere. Hertil kommer, at projektet for kommunens vedkommende indeholder en række meget betydelige risikomomenter i relation til størrelsen og den tidsmæssige placering af indtægter og udgifter, der ikke fremstår som en sædvanlig og rimelig byrdefordeling mellem parterne iet projekt af denne karakter.”

Manglende kendskab

“Den tidligere tekniske direktør og de medarbejdere, som har konkret kendskab til det langvarige projektforløb forud for indgåelse af tildelingsaftalen af 23. juni 2017, er ikke længere ansat hos kommunen, og der foreligger ikke en struktureret og fyldestgørende arkivering og registrering af sagsakterne, der gør det muligt for det nye projektteam og økonomiafdelingen at gøre sig bekendt med projektforløbet, herunder de overvejelser, drøftelser, forudsætninger, rådgivning, anbefalinger og beslutninger, der har dannet grundlag for planlægning og gennemførelse af udbuddet og kommunens efterfølgende indgåelse af tildelingsaftalen,”

Ændringer i aftalen

“Det fremgår af tildelingsaftalen, pkt, 3,3, at tilbuddet fra AP Ejendomme A/S og MT Højgaard A/S (med supplerende og bebyrdende vilkår for kommunen) har forrang i forhold til det udbudte aftalekompleks.

Endvidere fremgår det af Hortens eget notat af 10, september ?-077, at der er en betydelig risiko for, at Klagenævnet for Udbud i tilfælde af en klage vil finde, at ændringerne, enten tilsammen eller hver for sig, udgør ændringer af grundlæggende elementer, der vil kræve en ny udbudsprocedure,

Allerede på denne baggrund er det vores umiddelbare vurdering, at kommunen efter omstændighederne kan have en pligt til om muligt at søge aftalekomplekset bragt ioverensstemmelsemed udbudsreglerne eller bragt til ophør som følge af kommunens generelle pligt til lovmæssig forvaltning,”

Markedsvilkår

“Henset til, at udbuddet blev gennemført alene med én prækvalificeret tilbudsgiver, er der i relation til de statsstøtteretlige regler ikke ved udbuddet skabt en formodning for, al aftalekomplekset er blevet indgået på markedsvilkår.”

Publiceret 10 April 2018 12:00

SENESTE TV