Læs byrådets kommentarer:

Drøje hug til forvaltningen efter Vinge-kollaps

Kommunaldirektør har påtaget sig det formelle ansvar for rod i administrationen - men tidligere teknisk direktør kørte solo-løb ifølge redegørelse

Klik på de tre links i bunden af denne artikel og læs forvaltningens redegørelse og byrådets kommentarer til forløbet.

Du kan også vælge at læse uddrag af de dokumenterne her:

 

Hvem vidste hvad, hvornår?

Allerede i løbet af juli 2017 blev det tydeligt, at flere elementer i det meget

omfattende aftalekompleks stillede kommunen i en position, hvor det var

kommunen, der skulle bære størstedelen af de økonomiske risici i forbindelse

med anlæg og byggemodning i Vinge Centrum.

Umiddelbart efter sin ansættelse den 8. august 2017 valgte teknisk direktør

Kristian Nabe-Nielsen efter aftale med kommunaldirektør Ole Jacobsen at

nedsætte en intern task-force, der grundigt skulle gennemgå hele

aftalekomplekset, herunder også de juridiske og økonomiske forhold. Den

interne task-force skulle både granske aftalerne og vurdere, hvorvidt

kommunens interesser blev varetaget i tilstrækkelig grad samt afdække

økonomiske, juridiske og tekniske uklarheder og risici. Desuden skulle taskforcen

bidrage til arbejdet for en konsolidering af aftalekomplekset med AP

Ejendomme A/S og MT Højgaard A/S.

De foreløbige undersøgelser foretaget af den interne task-force viste, at det

kunne være forbundet med meget betydelige og uhensigtsmæssige

konsekvenser og risici at træde ud af tildelingsaftalen mv. Samtidigt ville det

imidlertid også være meget ufordelagtigt for kommunen, hvis den

konsolidering, som kommunens rådgivere arbejdede på at indgå med AP

Ejendomme A/S, blev det endelige resultat. Den interne task-force fremlagde

derfor et 'bekymringsnotat' for kommunaldirektør Ole Jacobsen den 14. oktober

2017.

......

Da task-forcen den 8. november 2017 mente at have et tilstrækkeligt sikkert

billede af kommunens økonomi, blev dette forelagt kommunens eksterne

rådgivere, der hidtil havde stået for forhandlingerne med henblik på, at de

eksterne rådgivere havde mulighed for at korrigere det af task-forcen skabte

overblik over økonomien, hvis der f.eks. var nogle indtægter eller udgifter, der

var forkert beregnet.

Orientering af Økonomiudvalget den 15. november 2017

Økonomiudvalget blev orienteret på et møde den 15. november 2017 om status

på forhandlingerne med AP Ejendomme A/S. Det fremgik af denne orientering,

at det ikke var lykkedes at blive enige med AP Ejendomme A/S om en

konsolidering af aftalen, og der blev herudover orienteret om kommunens

forhandlingsposition i det videre forløb.

Om perioden frem til maj 2017

Særligt om perioden frem til ultimo maj 2017

Det kan konstateres, at den forhenværende tekniske direktør, Claus Steen

Madsen, havde hovedansvaret for byudviklingsprojektet i Vinge, indtil han

fratrådte ultimo maj 2017. I idefasen var den tekniske forvaltning i vidt omfang

involveret i projektet, men i hvert fald fra juli 2016 og frem til ultimo juni 2017

var det efter det oplyste stort set alene Claus Steen Madsen, der sammen med

de eksterne rådgivere havde et overblik over det omfattende og meget

komplekse projekt med at etablere Vinge By.

Det har efterfølgende kunnet konstateres, at denne måde at organisere sig på

har skabt en betydelig usikkerhed om roller og ansvar både internt og

tilsyneladende også (bedømt på det efterfølgende forløb) hos de eksterne

rådgivere. Hertil kommer, at der tilsyneladende stort set ikke i den nævnte

periode har været ført tilsyn fra kommunens side med det arbejde, som de

eksterne rådgivere udførte. Ligeledes har kommunaldirektør Ole Jacobsen ud

fra de foreliggende oplysninger kun i begrænset omfang været involveret i

sagen i denne periode.

Det er et væsentligt læringspunkt for kommunen, at kommunen selv skal

have en tilstrækkelig stærk organisation til at kunne tage styringen over

sådanne projekter, og at projekterne som udgangspunkt skal skaleres i forhold

hertil.

Det er også et væsentligt læringspunkt, at der altid skal være den fornødne

kommunale styring og kontrol i forhold til aktiviteter udført af eksterne

rådgivere.

Læste ikke papirerne selv

Forvaltningen fik først adgang til det samlede aftalekompleks og det tekniske

baggrundsmateriale den 15. juni 2017, som omfattede ca. 1.600 siders

dokumenter vedrørende aftalekomplekset, og adgangen til materialet skete via

et tilsendt link fra Horten til et såkaldt online-baseret 'datarum'.

Det var således først på dette tidspunkt, få dage inden det var aftalt at

underskrive dokumenterne, at forvaltningen havde adgang til det fulde

materiale, herunder aftaler og teknisk baggrundsmateriale. De involverede

embedsmænd i denne periode har oplyst, at hverken Horten eller Bendix

Consult gav en indføring i materialet til forvaltningen, ligesom der ikke blev

oplyst om de risici, der var ved at indgå den pågældende aftale.

Forvaltningen fandt det efter det oplyste ikke realistisk på denne korte tid at

sætte sig ind i det meget omfattende materiale, og der var ikke en koordineret

indsats fra forvaltningens side med henblik på at få gennemgået materialet.

Bendix Consult og Horten havde endvidere efter det oplyste betrygget

kommunen i, at borgmesteren og kommunen kunne underskrive de

foreliggende aftaler.

Det er et væsentligt læringspunkt for kommunen, at kommunen selv skal

sikre, at de aftaler, som kommunen indgår, er saglige og lovlige, herunder at

der er den fornødne bevillingsmæssige dækning herfor, og at denne vurdering

ikke fuldt ud kan delegeres til eksterne rådgivere. Forvaltningen skal således

have en vis intern kontrol med indholdet af de aftaler, der indgås mv., uanset

at der i et vist omfang er sket delegation til eksterne rådgivere.

Allerede fordi forvaltningen ikke satte sig ind i udkastet til aftalekomplekset,

inden dette blev underskrevet, har forvaltningen ikke fuldt ud levet op til sine

forpligtelser i denne periode.

Kommunaldirektør Ole Jacobsen – der i fraværet af en teknisk direktør i juni og

august 2017 havde det direkte ansvar for Vinge projektet – har over for byrådet

påtaget sig det formelle ansvar for det samlede forløb.

Om Hortens Rolle

Særligt om Hortens rolle

Der ses ikke at været indgået en skriftlig aftale med Horten om deres bistand i

denne sag.

Det er aftalt, at teknisk direktør Kristian Nabe-Nielsen på mødet i

økonomiudvalget og på mødet i byrådet mundtligt redegør for mulighederne for

at kræve erstatning og tilbagebetaling af salær mv. fra Horten, herunder af

fordelene og ulemperne ved at føre sag herom.

Det kan samtidig oplyses, at kommunen har haft forhandlinger med Horten, der

til fuld og endelig afgørelse af sagen har tilbudt kommunen at se bort fra de

endnu ikke betalte fakturaer på 2.742.902 kr. ekskl. moms., der således ikke vil

skulle betales af kommunen, og ved derudover at tilbagebetale et beløb til

kommunen på 4.257.098 mio. kr. ekskl. moms., hvilket vil give en samlet

betaling på et beløb svarende til 8.750.000 inkl. moms. Som bilag 2 vedlægges

en oversigt over den samlede fakturering fra Horten i forbindelse med Vinge

projektet. Som bilag 3 vedhæftes Hortens tilbud.

I lyset af fordele og ulemper ved at føre sag herom og ikke mindst i forhold til

kommunens muligheder for at kunne se fremad, er det både forvaltningens og

8/10

Nielsen Nøragers indstilling, at kommunen med fordel kan acceptere det

foreliggende tilbud og dermed afslutte sagen mod Horten endeligt.

Det er et læringspunkt, at der i fremtiden skal indgås skriftlige aftaler om

ekstern rådgivning i sager af stor kompleksitet, at der skal gives klare opdrag,

at det må kræves at eventuelle risici klart identificeres og beskrives af

rådgiveren, og at der løbende skal evalueres på den modtagne rådgivning og

på udgifterne forbundet hermed.

Sådan reagerer byrådet

Byrådet kan på baggrund af forvaltningens evaluering af Vinge C og de uddybende besvarelser som Byrådet har modtaget, i forlængelse af beslutningen af 20. december 2017 om at indstille forhandlingerne af aftalekompleks om etablering af Vinge C konstatere, at der i sagsforløbet omkring Vinge er indtruffet en lang række forhold, som byrådet finder kritisable.

Det er for Byrådet tydeligt, at den kommunale organisering i udvikling, udbud og kontraktforhandling af arbejdet med Vinge C har været særdeles utilstrækkelig, og er foregået uden de nødvendige kompetencer i egen organisation til at kunne både understøtte og kvalitetssikre det samlede aftalegrundlag og forløb.

Byrådet finder det desuden kritisabelt, at der er indgået aftaler om køb af juridisk, udbudsteknisk og økonomisk rådgivning på et grundlag, der burde have været grundigere belyst, markedsprøvet og rammesat, med en også deraf følgende utilstrækkelig styring af og tilsyn med eksterne leverandører.

Det er i forlængelse heraf også byrådets opfattelse, at byrådet ikke har oplevet at være tilstrækkeligt og løbende inddraget i de konkrete, kontraktlige forhandlinger, både op til og efter kontraktunderskrivelsen juni 2017. Byrådet ville gerne tidligere end tilfældet blev, have været i stand til at tage stilling til kontraktens mulige økonomiske konsekvenser.

Byrådet udtaler således kritik af administrationens ageren i relation til aftalekomplekset omkring Vinge Centrum. Dette også i lyset af den store strategiske, politiske og økonomiske betydning, som Vinge har for hele Frederikssund kommune. Byrådet tager med disse bemærkninger forvaltningens evaluering samt besvarelser på spørgsmål af Vinge Centrum til efterretning.

Byrådet ser nu frem til at udvikle et bæredygtigt grundlag for at realisere Vinge i en åben proces og en ny organisering, der sikrer tæt inddragelse og gennemsigtighed for både borgerne, byrådet og markedet.

Spørgsmål og svar om sagen

Hvornår og hvordan har administrationen og/eller Borgmesteren orienteret byrådet

om, at aftalen ikke var gennemgået inden underskrift den 23. juni.?

Svar: Byrådet er ikke blevet orienteret om dette. Administrationen har orienteret

borgmesteren mundtligt om at materialet var gennemgået af kommunens rådgivere

Horten advokater og Bendix Consult.

 

Hvordan orienterede administrationen og Horten borgmester om at underskrift den

23. juni var i strid med mandat fra byrådet?

Svar: Det har Administrationen eller Horten ikke orienteret borgmesteren om da

administrationen ikke var klar over problemstillingen.

 

I Redegørelsen står der, at der i juli 2017 blev det tydeligt, at der var store risici med

Vinge. Tydeligt for hvem? Økonomiafdelingen? Kommunaldirektør? Andre

medarbejdere?

Svar: Centrale medarbejdere i Teknik, Miljø og Erhvev. Dette blev

kommunaldirektøren orienteret om, idet han på det tidspunkt fungerede som teknisk

direktør.

 

Hvornår og hvordan har leder af task-force informeret borgmester om, at

økonomien er usikker og at administrationen ikke aner, hvad den endelige pris

bliver?

Svar: De foreløbige undersøgelser foretaget af den interne task-force viste, at det kunne

være forbundet med meget betydelige og uhensigtsmæssige konsekvenser og risici

at træde ud af tildelingsaftalen mv. Samtidigt ville det imidlertid også være meget

ufordelagtigt for kommunen, hvis den konsolidering, som kommunens rådgivere

arbejdede på at indgå med AP Ejendomme A/S, blev det endelige resultat. Den

interne task-force fremlagde derfor et ’bekymringsnotat’ for kommunaldirektør Ole

Jacobsen den 14. oktober 2017.

Publiceret 22 March 2018 21:32

SENESTE TV

Mindeord for Hartvig Sørensen

MINDEORD Der er vikinger, som svinger sværdet, og så er der vikinger, som kan fortælle historier og underholde. Hartvig Sørensen hører til blandt de sidste. Nu blæser Heimdal i hornet, så det kan høres fra fjord til fjord, for nu kommer der blus under de gode historier i Asgård. Endnu en viking er draget ud på sin sidste færd. Hartvig Sørensen sov ind med familien omkring sig tirsdag den 19. marts 84 år gammel.

Hartvig og Lisanne har været med i Vikingespillet siden 1992. Det var datteren Malene, der plagede om at være med, selvom både Lisanne og Hartvig ikke var interesseret i at være med i Vikingespillet, men der var familie og gode venner i Vikingespillet, som overtalte dem, og med et var den lille familie dybt engageret.

Hartvig var gøgler i sine unge dage og rejste rundt med cirkus, hvor han var arbejdsmand og blandt andet passede de vilde kattedyr. Hartvig spillede også med i et band som yngre. Så det var måske ikke så mærkeligt, at Vikingespillet alligevel endte med at blive en stor del af hans liv igennem de sidste 25 år.

Hvor der er vilje, er der vej, og for Hartvig skulle hans vikingeliv ikke begrænses. Så da Hartvig ikke længere gik så godt, og derfor ikke kunne gå på scenen længere, blev han vagt bag scenen, hvor han var med til at sikre, at ingen uvedkommende gik ind bag scenen, og på den måde var Hartvig viking til det sidste.

Hartvig var ikke en viking, der gik stille med dørene, for Hartvig kunne underholde og fortælle gode historier, og han kunne sende kække bemærkninger efter dem, som han holdt af. Hartvig var i flere år en yderst efterspurgt guide i Vikingespillet, for det var ikke kedeligt at være på Hartvigs rundvisningshold, og der var publikummer, som specifikt bad om at blive guidet af Hartvig. Måske var Hartvigs force, at han gav sin egen fortolkning af både Vikingespil og Vikingetid, og så kunne han altid krydre fortællingen med nogle gode historier og vittigheder - og han fornyede sig hvert år.

I forestillingerne var Hartvig som oftest aktør (statist), men han har også haft enkelte roller. Den mest kendte rolle var som Kong Adils i Rolf Krake i 1996. En rolle han ifølge dronningen, der spillede hans hustru i forestillingen, var meget stolt af. Hartvig har også været statist i flere danske spillefilm blandt andet i filmen om Grev Axel, hvor han havde en enkelt replik som portvagt.

Hartvig var ikke kun et kendt ansigt i Vikingespillet. Hartvig kørte igennem mange år taxa i Frederikssund, og før det var det lastbil og bus. Hartvig kunne lide livet på vejene, hvor han helt sikkert har mødt mange mennesker, der har nydt godt af hans vittigheder og gode humør. Hartvig var nærværende, et lunt og godt menneske, der i festligt lag gerne gav den på tangenterne på elorgelet.

Så kære vikinger i Asgård, gamle venner fra vikingehytten Tjalfe, der allerede er draget til Asgård, nu kommer Hartvig til jer - en familiefar, en gøgler, en humoristisk historiefortæller, en ven og en viking af hjertet. Skænk mjøden og læg en brændeknude på bålet.

Æret være Hartvigs minde – år og fred.

Camilla Dupont, Formand for Frederikssund Vikingespil

Hartvig Sørensen bisættes tirsdag den 26. marts kl. 12.30 fra Græse kirke.