Kommune:

Ny sparerunde under opsejling

Tre områder koster væsentligt mere end budgetteret. Men ifølge forvaltningen stod det klart, at der manglede penge, allerede da budgettet blev lagt

Blot få måneder efter, byrådet godkendte besparelser for næsten 100 millioner kroner på grund af den kuldsejlede Vinge-kontrakt med AP Pension, skal politikerne i byrådet efter alt at dømme igen svinge sparekniven.

Denne gang er det dog ikke på grund af Vinge, men på grund af udsigten til, at udgifterne i 2018 vil afvige med 20-25 millioner kroner i forhold til det budgetterede.

" Set i lyset af den nuværende situation, hvor kommunen ikke har en likviditetsmæsig reserve til at finansiere et merforbrug af denne størrelse, foreslås kompenserende tiltag iværksat. Det vurderes afgørende, at budgetudfordringen håndteres i 2018 af hensyn til kommunens likviditet," hedder det således i dagsordenen til den kommende uges møde i økonomiudvalget.

I dagsordenen foreslår forvaltningen blandt andet at løse udfordringen ved i resten af 2018 at iagttage "træghed i ansættelserne:"

"Forstået på den måde, at ledige stillinger først genbesættes efter tre måneder. Et tiltag der vurderes at kunne tilvejebringe en besparelse i 2018 i størrelsesorden 23 mio. kr.," lyder vurderingen fra forvaltningen.

Det er især tre områder, der medvirker til afvigelserne fra budgettet:

  • Specialundervisning
  • Familieområdet
  • Voksenhandicap
På specialundervisning forventes der et merforbrug på 8 mio. kr. i 2018 og 17,5 mio. kr. i 2019, på familieområdet (eksempelvis aflastning, dagbehandlingstilbud, støtte i hjemmet mv. i forbindelse med handicappede børn) f orventes et merforbrug på 7,4 mio. kr. i 2018 og et merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2019. Og på voksenhandicap-området  forventes et merforbrug på 10 mio. kr. i 2018 og et merforbrug på 12 mio. kr. i 2019.

Kendte problemet

På specialundervisningsområdet, kan de øgede udgifter ifølge notat til Økonomiudvalget henføres til, at der er flere elever, der modtager specialundervisning, end budgetteret med.

"Det ses således, at antallet af segregerede helårselever vedrørende den centrale pulje er 24 højere end budgetgrundlaget svarende til et forventet merforbrug på 6,5 mio. kr."

Samtidig peger forvaltningen dog på, at udfordringen var kendt, allerede da budgettet blev godkendt:

"Det forhold, at der forventes et merforbrug i 2018 er ikke en ny erkendelse, og allerede ved budgetlægningen, jf. budgetbemærkningerne, var der en bevidsthed om, at budgettet på specialundervisningsområdet som udgangspunkt ikke er tilstrækkeligt til det nuværende aktivitetsniveau.

Området er så og sige født med en budgetudfordring i 2018, som grundlæggende kan håndteres ved en reduktion i aktivitetsniveauet, enhedsudgifter eller en kombination heraf."

Af budgetbemærkningerne fremgår, at der er budgetteret med gennemsnitligt 61 elever/helårssager i kommunens egne specialskoler, mens det faktiske tal er 80.

Med andre ord skal der altså enten skrues ned for antallet af elever, der får specialundervisning, eller også skal prisen pr. elev sænkes - eller begge dele -  for at nå det økonomiske mål.

Blandt initiativerne til reducere udgifterne til området er blandt andet, at man via visitationen skal bremse tilgangen af elever til specialtilbud, og samtidig "øge almenskolernes kapacitet i forhold til inkludering."

Desuden arbejdes der med en nednormering på flere af kommunens egne specialtilbud, hvilket vil medføre en besparelse for myndighedsdelen, hedder det i budgetbemærkningerne.

Ikke en ny erkendelse

Også på familieområdet, var merforbruget ifølge forvaltningen kendt, da budgettet blev godkendt.

Der er udgifter til 10 anbringelsessager og 26 forebyggelsessager mere, end der er budgetteret med. Men igen hedder det i notatet til Økonomiudvalget:

"Dette er ikke en ny erkendelse, og allerede ved budgetlægningen var der en bevidsthed om, at familieområdets budget som udgangspunkt ikke er tilstrækkeligt til det nuværende aktivitetsniveau. Området er så og sige født med en budgetudfordring i 2018, som grundlæggende kan håndteres ved en reduktion i

aktivitetsniveauet, enhedsudgifter eller en kombination heraf."

Heller ikke på voksenhandicap-området, er udfordringerne kommet snigende som en tyv om natten, gør forvaltningen opmærksom på.

"I budgetbemærkningerne for 2018 er der identificeret en budgetudfordring i 2018 og 2019 på henholdsvis 10,1 mio. kr. og 12,1 mio. kr. baseret på den forventede udvikling i aktivitet og gennemsnitspriser pr. 31. oktober 2017," hedder det således i månedsrapporten til økonomiudvalget.

Publiceret 10 March 2018 00:36

SENESTE TV